Užsiregistravus internetu 30% nuolaida Gyvūno vakcinacijai tik Kaune Kalniečių ir Baltijos g skyriuose

Darbo valandos : Kontaktuose
  Telefonas : Kaunas Kalniečių g. +370 619 46265 Baltijos g. +370 620 20882 Jurbarkas +370 610 93957

Doctor

Paulius Morkūnas

Spe­cial­izacija: Odontologija, echoskopija, endoskopiniai ir bronchoskopiniai tyrimai, ginekologija, pilvo chirurgija, onkologija. 2009m įgijo vet­eri­nar­i­jos gydy­tojo specialybę. 2012m. Lietu­vos sveikatos mok­slų uni­ver­sitete įgijo vet­eri­nar­i­jos gydy­tojo – genetiko kval­i­fikaciją. Lietu­vos smulkių gyvūnų vet­eri­nar­i­jos gydy­tojų aso­ciaci­jos narys, tur­in­tis VMVT licen­ciją užsi­imti vet­eri­nar­i­jos prak­tika ir far­ma­cija. Nuo­lat gilinantis žinias daly­vau­damas įvair­i­u­ose vet­eri­nar­i­jos gydy­to­jams ren­gia­mu­ose seminaruose.